Política de privacitat

FUNDACIÓ GRÀCIA ACTUA, com a responsable de la present Web i de conformitat amb el que es disposa per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (L.O. 15/1999, de 13 de desembre) ha realitzat una política, mitjans i procediments per garantir i protegir la privadesa de les dades de caràcter personal dels seus USUARIS.

La simple navegació per la Web té caràcter gratuït i no exigeix el registre previ per part dels USUARIS.

Les úniques dades personals als quals el responsable del fitxer tindrà accés seran aquells que li siguin facilitats voluntàriament a fi de possibilitar l’accés, ús o contractació d’algun/ús servei/s facilitat/s a través de la Web.
Les dades que es facilitin seran tractats amb absoluta confidencialitat. L’entitat responsable dels fitxers, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats als qui els hagin estat comunicades -en virtut de l’autorització conferida per l’USUARI- estan obligades a observar el secret professional i adoptaran els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de les persones físiques, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades.

No obstant això, s’adverteix i informa als USUARIS que les mesures tècniques no són infal·libles ni inexpugnables, motiu pel qual, el responsable del fitxer no podrà tenir-se per responsable de tals pràctiques ni de les seves conseqüències. Aquestes dades personals dels USUARIS, juntament amb els quals s’originin com a conseqüència de l’accés, ús o contractació del servei, només podran ser objecte de tractament automatitzat i cedits en la forma i amb la finalitat establerta i expressament autoritzada pels USUARIS. A tals efectes, les esmentades dades seran incorporats a un fitxer la titularitat del qual i responsabilitat correspon a FUNDACIÓ GRÀCIA ACTUA.

La introducció i registre de les dades personals per part dels USUARIS comporta l’acceptació i autorització expressa a la FUNDACIÓ GRÀCIA ACTUA, per a la recollida, incorporació als respectius fitxers i el tractament d’aquestes dades personals, així com per a la seva conservació durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

El registre de les dades personals aportades al moment de sol·licitar informació, per a la subscripció al butlletí i qualsevol altre facilitat durant la seva relació, comportarà a més l’acceptació de caràcter voluntari per la seva banda en relació amb el tractament d’aquestes dades personals per la FUNDACIÓ GRÀCIA ACTUA, a fi de ser segmentats o categoritzats amb la finalitat d’aplicar-los a l’activitat relacionada amb la gestió d’administració general, informació de l’activitat de la FUNDACIÓ GRÀCIA ACTUA.

El fet de facilitar les dades personals per part dels USUARIS suposa també l’acceptació voluntària i expressa de la cessió i transmissió d’aquestes dades, amb iguals finalitats que els indicats a l’apartat anterior, a altres entitats de l’entorn de la FUNDACIÓ GRÀCIA ACTUA, auxiliars i/o col·laboradores en tot el relacionat a l’activitat de la Fundació. Així com autoritzar al responsable del fitxer per rebre de les citades entitats informacions obrants en els seus arxius, fins i tot de forma interconnectada, per a les finalitats assenyalades.

Els USUARIS tenen reconeguda per la indicada Llei els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, si escau, respecte de les seves dades personals. Els USUARIS podran exercitar tals drets dirigint-se per escrit al responsable del fitxer de la FUNDACIÓ GRÀCIA ACTUA, carrer de Sant Pere màrtir no 5, 08012 Barcelona o bé a través de l’adreça d’e-mail gonzalojimenez@graciactua.org

Posem en el seu coneixement que utilitzem cookies únicament per perfilar i millorar la nostra relació amb l’USUARI i adaptar-nos així mateix als seus mitjans tecnològics. L’USUARI té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció o, si escau, rebuig de la recepció de cookies en el seu disc dur, havent de consultar a aquest efecte, les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

En aquesta pàgina Web no s’utilitzen hipervincles que permetin comunicació de les seves dades a altres webs, i no ens responsabilitzem de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina web que permeti un vincle amb la nostra.

Finalment els informem que el responsable del fitxer es reserva el dret a modificar la present política de privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, si bé s’avisarà, amb la deguda antelació, dels canvis que es vagin a introduir i del moment en què començaran a assortir plens efectes.

INSCRIPCIONS I SUBSCRIPCIONS

En compliment de la LOPD 15/1999 i de la LSSI-CE 34/2002 s’informa al sol·licitant que les dades de caràcter personal que el mateix facilita, inclòs el seu correu electrònic, i que resulten necessaris per a la inscripció a la FUNDACIÓ GRÀCIA ACTUA o per a la subscripció Al butlletí a fi que es pugui realitzar un control i seguiment de les aportacions, s’incorporaran a un fitxer automatitzat la titularitat del qual i responsabilitat ve ostentada per FUNDACIÓ GRÀCIA ACTUA, d’ara endavant.

En remetre el sol·licitant les seves dades de caràcter personal i de correu electrònic a la FUNDACIÓ GRÀCIA ACTUA, AUTORITZA expressament la utilització d’aquestes dades a l’efecte de les comunicacions periòdiques, incloent-hi expressament les que es realitzin via correu electrònic, que la FUNDACIÓ GRÀCIA ACTUA o les entitats pertanyents al seu entorn d’activitat realitzen als seus associats, subscriptors i amics informant-los de notícies, així com qualssevol altra informació que es pugui considerar d’interès relacionada amb l’activitat que la FUNDACIÓ GRÀCIA ACTUA desenvolupa.

El sol·licitant podrà exercitar respecte a les seves dades els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant una carta al domicili indicat en el present document o al correu electrònic gonzalojimenez@graciactua.org sol·licitant, si escau (i) que es remetin les seves dades personals que obren en els fitxers de la FUNDACIÓ GRÀCIA ACTUA, a l’efecte de la seva consulta o la seva possible rectificació o ben (ii) que es cancel·li i/o arrebossat l’autorització per a la recepció de comunicacions, havent de notificar la FUNDACIÓ GRÀCIA ACTUA l’efectiva rectificació i/o cancel·lació de les dades de caràcter personal del seu fitxer.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits en el Lloc web (incloent-hi, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de la pàgina web que conformen el lloc web/ “look and feel”, marques, logotips, noms comercials, productes, fórmules, mètodes, textos i comentaris, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines web) pertanyen a FUNDACIÓ GRÀCIA ACTUA. A tals efectes, s’entendrà com a Lloc web totes aquelles creacions incorporades i expressades per qualsevol mitjà i/o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que sigui objecte de protecció per les disposicions normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Queda autoritzada la mera visualització, impressió, descàrrega o emmagatzematge temporal, sigui íntegrament o parcialment, dels continguts i/o dels elements inserits en el Lloc web o a la pàgina que ho conformen exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu per l’usuari sempre que en tot cas s’indiqui l’origen i/o autor dels mateixos i que, si escau, aparegui el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars.

En cap cas l’accés al Lloc web implica cap tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de dits drets per part dels seus titulars, tret que s’estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’Ús del Lloc web no confereixen als Usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per la Fundació Gràcia Actua.

Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, el seu total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del Lloc web, les seves pàgines i/o dels continguts que en elles s’incorporen. Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets que es tracti.